2000   2002

2001 scoring/schedule rankings

Opponent's Ave. Rank Points Scored/Game Points Allowed/Game Margin of Victory 1 California........... 35.8 Florida.............. 44.8 Miami FL............. 9.8 Miami FL............. 32.9 2 Tennessee............ 37.5 BYU.................. 44.1 Oklahoma............. 13.0 Florida.............. 30.0 3 Mississippi St....... 38.1 Miami FL............. 42.7 Virginia Tech........ 14.8 Texas................ 23.8 4 Kentucky............. 42.0 Hawaii............... 40.3 Florida.............. 14.8 Nebraska............. 18.2 5 Colorado............. 42.2 Fresno St............ 40.0 Texas................ 15.9 Oklahoma............. 17.5 6 Miami FL............. 42.5 Texas................ 39.8 Southern Mississippi. 16.9 Virginia Tech........ 16.6 7 Florida.............. 42.7 Marshall............. 39.4 Kansas St............ 17.1 Fresno St............ 15.4 8 LSU.................. 43.8 Middle Tennessee St.. 37.1 Louisville........... 17.2 South Florida........ 14.2 9 Kansas St............ 44.5 Nebraska............. 35.6 USC.................. 17.3 BYU.................. 13.9 10 Florida St........... 44.5 Mississippi.......... 35.5 Nebraska............. 17.4 Hawaii............... 13.8 11 Auburn............... 44.5 South Florida........ 35.2 Utah................. 17.5 Louisville........... 13.2 12 Notre Dame........... 45.6 Stanford............. 35.2 Texas A&M............ 17.8 Oregon............... 13.0 13 Washington........... 45.7 East Carolina........ 35.1 Central Florida...... 18.5 Washington St........ 12.6 14 Syracuse............. 46.2 Washington St........ 35.0 Alabama.............. 18.6 Maryland............. 12.3 15 Kansas............... 46.2 Maryland............. 34.4 Alabama Birmingham... 18.7 Central Florida...... 11.7 16 Arkansas............. 46.3 Boise St............. 34.3 Boston College....... 18.9 Tennessee............ 11.5 17 UCLA................. 46.5 Oregon............... 34.3 Syracuse............. 19.0 Iowa................. 11.1 18 Stanford............. 46.8 Arizona St........... 34.0 Georgia.............. 19.0 Middle Tennessee St.. 11.1 19 West Virginia........ 47.1 Toledo............... 33.9 South Carolina....... 19.2 Marshall............. 11.0 20 North Carolina....... 47.5 Louisiana Tech....... 33.8 Tennessee............ 19.3 Boise St............. 10.9 21 Vanderbilt........... 48.3 Florida St........... 33.6 Notre Dame........... 19.5 Bowling Green........ 10.7 22 USC.................. 48.3 Texas Tech........... 33.5 Bowling Green........ 19.5 Kansas St............ 10.4 23 Alabama.............. 48.5 Iowa................. 32.6 Michigan............. 19.8 Texas Tech........... 10.1 24 Michigan............. 48.9 Illinois............. 32.5 Ohio St.............. 20.3 Utah................. 9.9 25 Nebraska............. 49.6 LSU.................. 32.2 Pittsburgh........... 20.4 Georgia Tech......... 9.5 26 South Carolina....... 50.2 Colorado............. 31.7 Iowa St.............. 20.4 Boston College....... 9.2 27 Oregon............... 50.3 Virginia Tech........ 31.3 UCLA................. 20.5 Toledo............... 9.2 28 Duke................. 50.7 Georgia Tech......... 31.2 North Carolina....... 20.8 LSU.................. 8.9 29 Oregon St............ 51.1 Michigan St.......... 31.2 South Florida........ 21.0 Illinois............. 8.8 30 Temple............... 51.7 Clemson.............. 30.8 Oregon............... 21.3 Georgia.............. 8.6 31 Oklahoma St.......... 51.9 Tennessee............ 30.8 North Carolina St.... 21.4 Southern Mississippi. 8.4 32 Penn St.............. 52.2 Oklahoma............. 30.5 Iowa................. 21.5 UCLA................. 8.4 33 Georgia.............. 52.3 Bowling Green........ 30.3 Georgia Tech......... 21.6 Florida St........... 8.3 34 Arizona St........... 52.5 Central Florida...... 30.3 New Mexico........... 22.1 Alabama.............. 7.9 35 Wisconsin............ 53.0 Louisville........... 30.3 Maryland............. 22.2 USC.................. 7.6 36 Texas................ 53.1 Washington........... 29.4 Washington St........ 22.4 Mississippi.......... 7.4 37 Purdue............... 53.3 Arizona.............. 29.1 Colorado St.......... 22.8 Colorado............. 7.2 38 Houston.............. 53.5 Northwestern......... 29.1 Purdue............... 23.2 Michigan............. 6.9 39 Georgia Tech......... 53.7 UCLA................. 28.8 LSU.................. 23.2 Stanford............. 6.9 40 Virginia............. 53.9 Tulane............... 28.7 Boise St............. 23.3 South Carolina....... 6.7 41 Boston College....... 53.9 Utah St.............. 28.7 Arkansas............. 23.3 Syracuse............. 6.7 42 Illinois............. 54.3 Idaho................ 28.5 Texas Tech........... 23.4 Ohio St.............. 5.7 43 Missouri............. 55.5 Air Force............ 28.1 Auburn............... 23.4 New Mexico........... 5.5 44 Indiana.............. 55.5 Boston College....... 28.1 Oregon St............ 23.5 Alabama Birmingham... 5.4 45 Pittsburgh........... 55.6 Cincinnati........... 28.0 TCU.................. 23.8 Iowa St.............. 5.3 46 Baylor............... 55.6 Minnesota............ 28.0 Illinois............. 23.8 Michigan St.......... 5.3 47 Nevada............... 55.8 Rice................. 27.8 Western Michigan..... 24.2 North Carolina St.... 5.2 48 Wake Forest.......... 55.9 Indiana.............. 27.7 Cincinnati........... 24.2 East Carolina........ 5.1 49 Oklahoma............. 55.9 Georgia.............. 27.6 West Virginia........ 24.4 North Carolina....... 5.1 50 Washington St........ 56.3 New Mexico........... 27.6 North Texas.......... 24.4 Pittsburgh........... 4.3 51 Clemson.............. 56.4 Kansas St............ 27.5 Troy................. 24.5 Cincinnati........... 3.8 52 Virginia Tech........ 57.1 Northern Illinois.... 27.5 UNLV................. 24.5 Texas A&M............ 2.9 53 Maryland............. 57.1 Utah................. 27.4 Colorado............. 24.5 Clemson.............. 2.5 54 San Jose St.......... 57.2 Memphis.............. 26.7 Fresno St............ 24.6 Oregon St............ 2.5 55 Ohio St.............. 57.3 Michigan............. 26.7 Toledo............... 24.8 Colorado St.......... 2.0 56 Colorado St.......... 57.4 Miami OH............. 26.6 Florida St........... 25.3 Arkansas............. 1.3 57 Texas Tech........... 57.8 North Carolina St.... 26.6 Penn St.............. 25.5 Louisiana Tech....... 1.3 58 North Carolina St.... 58.5 Alabama.............. 26.5 Oklahoma St.......... 25.5 UNLV................. 1.3 59 Arizona.............. 58.5 Wake Forest.......... 26.5 Memphis.............. 25.5 Arizona St........... 1.2 60 Ohio................. 59.0 Oregon St............ 26.1 Kent................. 25.5 Memphis.............. 1.2 61 Texas A&M............ 59.1 Wisconsin............ 26.1 Miami OH............. 25.8 Northern Illinois.... 1.0 62 Utah St.............. 60.0 Nevada............... 26.0 Michigan St.......... 25.9 Western Michigan..... 1.0 63 East Carolina........ 60.0 Ohio St.............. 26.0 Middle Tennessee St.. 26.0 Miami OH............. 0.8 64 Minnesota............ 60.1 North Carolina....... 25.9 Buffalo.............. 26.0 Minnesota............ 0.8 65 Navy................. 60.6 Iowa St.............. 25.8 Mississippi St....... 26.2 Indiana.............. 0.6 66 Iowa................. 60.7 UNLV................. 25.8 San Diego St......... 26.4 TCU.................. 0.3 67 Mississippi.......... 61.0 South Carolina....... 25.8 Northern Illinois.... 26.5 Notre Dame........... -0.1 68 Miami OH............. 61.4 Syracuse............. 25.7 Hawaii............... 26.5 Rice................. -0.2 69 Rutgers.............. 61.7 Akron................ 25.5 SMU.................. 26.8 Washington........... -1.4 70 Northwestern......... 61.8 Southern Mississippi. 25.3 Ball St.............. 26.9 North Texas.......... -1.5 71 Iowa St.............. 61.9 Western Michigan..... 25.2 Indiana.............. 27.1 Wake Forest.......... -1.7 72 Tulsa................ 62.1 Colorado St.......... 24.8 Minnesota............ 27.2 Troy................. -2.1 73 Michigan St.......... 62.1 USC.................. 24.8 Virginia............. 27.6 Auburn............... -2.3 74 UNLV................. 62.7 Pittsburgh........... 24.7 Rice................. 27.9 Purdue............... -2.3 75 Utah................. 63.7 San Jose St.......... 24.6 Mississippi.......... 28.2 Ball St.............. -2.5 76 San Diego St......... 63.8 Arkansas............. 24.5 Wake Forest.......... 28.3 Wisconsin............ -2.8 77 Fresno St............ 63.9 Ball St.............. 24.4 Temple............... 28.3 Kent................. -2.9 78 Western Michigan..... 64.3 Alabama Birmingham... 24.1 Stanford............. 28.3 Penn St.............. -3.0 79 Tulane............... 64.3 TCU.................. 24.1 Clemson.............. 28.3 West Virginia........ -3.0 80 SMU.................. 64.8 New Mexico St........ 23.8 Marshall............. 28.4 Oklahoma St.......... -3.5 81 Memphis.............. 65.1 Kentucky............. 23.5 Wisconsin............ 28.8 Air Force............ -4.1 82 Louisiana Tech....... 65.8 North Texas.......... 22.9 Ohio................. 29.4 Arizona.............. -5.2 83 Northern Illinois.... 65.9 Central Michigan..... 22.8 Missouri............. 30.0 Northwestern......... -5.3 84 Akron................ 66.2 Kent................. 22.5 East Carolina........ 30.0 SMU.................. -6.3 85 Wyoming.............. 66.3 Penn St.............. 22.5 BYU.................. 30.3 Virginia............. -6.8 86 Boise St............. 66.3 Troy................. 22.4 Washington........... 30.8 Akron................ -7.2 87 Bowling Green........ 66.8 Oklahoma St.......... 22.0 Central Michigan..... 31.5 Buffalo.............. -7.5 88 Louisville........... 67.7 Missouri............. 21.8 Louisiana Monroe..... 31.9 Missouri............. -8.2 89 Hawaii............... 67.9 UTEP................. 21.4 Air Force............ 32.2 Mississippi St....... -8.4 90 UTEP................. 69.1 West Virginia........ 21.4 Eastern Michigan..... 32.4 Central Michigan..... -8.6 91 Air Force............ 69.2 Louisiana Lafayette.. 21.3 Louisiana Tech....... 32.5 New Mexico St........ -9.5 92 TCU.................. 69.4 Auburn............... 21.2 Baylor............... 32.5 Utah St.............. -9.5 93 Marshall............. 69.8 Army................. 20.8 Arkansas St.......... 32.5 San Diego St......... -9.6 94 New Mexico........... 70.4 Purdue............... 20.8 Akron................ 32.7 Kentucky............. -9.8 95 BYU.................. 70.7 Virginia............. 20.8 Arizona St........... 32.8 Temple............... -10.3 96 Kent................. 70.9 Wyoming.............. 20.8 Louisiana Lafayette.. 33.2 Ohio................. -11.4 97 Cincinnati........... 71.2 Texas A&M............ 20.7 Army................. 33.2 Louisiana Lafayette.. -11.9 98 North Texas.......... 71.4 SMU.................. 20.5 New Mexico St........ 33.3 Army................. -12.4 99 Southern Mississippi. 71.6 Vanderbilt........... 19.7 Kentucky............. 33.4 Tulane............... -12.6 100 Idaho................ 71.7 Notre Dame........... 19.5 Wyoming.............. 33.5 Wyoming.............. -12.6 101 Central Michigan..... 71.9 Duke................. 19.3 Connecticut.......... 33.6 Nevada............... -13.2 102 Rice................. 72.4 Baylor............... 18.6 Arizona.............. 34.3 Baylor............... -13.8 103 Troy................. 72.9 Buffalo.............. 18.5 Northwestern......... 34.4 San Jose St.......... -13.8 104 New Mexico St........ 73.6 California........... 18.3 Navy................. 34.4 Eastern Michigan..... -14.5 105 Ball St.............. 74.3 Navy................. 18.3 Tulsa................ 35.2 Navy................. -16.1 106 Toledo............... 74.4 Ohio................. 18.0 Rutgers.............. 36.1 Connecticut.......... -16.2 107 Central Florida...... 74.5 Temple............... 18.0 Kansas............... 36.2 UTEP................. -16.3 108 Alabama Birmingham... 75.7 Eastern Michigan..... 17.9 Vanderbilt........... 36.5 Arkansas St.......... -16.4 109 Louisiana Monroe..... 76.3 Mississippi St....... 17.8 UTEP................. 37.6 Idaho................ -16.5 110 Army................. 76.8 Connecticut.......... 17.5 Utah St.............. 38.3 Vanderbilt........... -16.8 111 Connecticut.......... 79.0 Tulsa................ 17.4 San Jose St.......... 38.4 Tulsa................ -17.8 112 Buffalo.............. 79.8 Houston.............. 17.3 Nevada............... 39.2 Louisiana Monroe..... -18.5 113 Eastern Michigan..... 79.9 San Diego St......... 16.7 California........... 39.2 Kansas............... -19.6 114 South Florida........ 85.1 Kansas............... 16.5 Houston.............. 39.3 California........... -20.9 115 Middle Tennessee St.. 85.1 Arkansas St.......... 16.1 Tulane............... 41.3 Houston.............. -22.0 116 Arkansas St.......... 86.7 Louisiana Monroe..... 13.5 Duke................. 44.6 Rutgers.............. -25.3 117 Louisiana Lafayette.. 87.3 Rutgers.............. 10.8 Idaho................ 45.0 Duke................. -25.4

Last updated: May 29, 2016
Copyright © 2002-2022 - mcubed.net